چالش‌های کافه سینما

صد و یک عكس سياه و سفيد ١٠ در ١٥ از عكاسان حرفه اى و دانشجويان عكاسى و هنر  | برگزاركننده: مجله تهران با همكارى دانشگاه هنر، دانشكده هنر و معمارى، خانه موزه استاد عزت الله انتظامى، موزه سينما، كافه سينما، فامورى استوديو

«ناگهانی فهمیدم که یک عکس میتواند ابدیت را در یک لحظه بایستاند»

پلتفرم 101

پلتفرم 101
چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶ [چالش‌های کافه سینما ...]

صد و یک عكس سياه و سفيد ١٠ در ١٥ از عكاسان حرفه اى و دانشجويان عكاسى و هنر  | برگزاركننده: مجله تهران با همكارى دانشگاه هنر، دانشكده هنر و معمارى، خانه موزه استاد عزت الله انتظامى، موزه سينما، كافه سينما، فامورى استوديو

صد و یک عكس سياه و سفيد ١٠ در ١٥ از عكاسان حرفه اى و دانشجويان عكاسى و هنر

برگزاركننده: مجله تهران با همكارى دانشگاه هنر، دانشكده هنر و معمارى، خانه موزه استاد عزت الله انتظامى، موزه سينما، كافه سينما، فامورى استوديو

موضوع نمایشگاه نخست:

||||  لحظه قطعی

به یاد هِنری کارتیه بِرسون

 

«ناگهانی فهمیدم که یک عکس میتواند ابدیت را در یک لحظه بایستاند»

 

كارتيه برسون ميگويد: «کسری از ثانیه وجود دارد که خلاقانه است هنگامی که شما عکسی برمی دارید. چشمان شما باید ترکیب یا بیانی را در حیات ببینند که به شما ارائه شده است و شما باید آن را درزمانی که عکس را برمی دارید درک کنید. این لحظه ای است که عکاس آفریننده است