کاناپه کرفس

فینگر فود و سوشی


ترکیبی از کرفس، پنیر مزه‌دارشده، گردو و شوید.

این فینگرفود، برای گیاه‌خواران و خاص‌پسندها، همیشه جای ثابتی در سینی مزه دارد.

منوی فینگر فود و سوشی