سوشی تمپوراماکی

فینگر فود و سوشی


شاه‌میگو، مایع تمپورا، هویج کاراملی، خیار

تمپورا  (Tempura)یکی از نمایندگان فرهنگ غذائی کشور ژاپن است.

منوی فینگر فود و سوشی